บ้าน คุณสุมาลี

(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานสีอะคริลิค)