บ้าน คุณพรทิวา

​(สีขาว-หลังคาขาวตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)