บริษัท แอสแปลนส์ จำกัด

(สีมุก-หลังคามุกตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)