บ้าน คุณอริยะ

(สีมุก-หลังคามุกตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)