บ้าน คุณตฤณ

(สีขาว-หลังคาขาวตัดทอง, งานสีอะคริลิค)