อู่เรือ นาวาเจริญกิจ

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)