บ้าน คุณปัณณดาพัชร์

(สีมุก, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)