ปรียาเวช คลินิกเวชกรรม

(สีขาว-หลังคาทอง, งานสีอะคริลิค)