ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง

(สีขาว-หลังคาขาวตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)