โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

(สีขาว-หลังคาขาวตัดทอง, งานสีอะคริลิค)