ตลาดต้นสัก

(สีขาว-หลังคาขาวตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)