บ้าน คุณระพีวรรณ

(สีขาว-หลังคาน้ำเงินตัดทอง, งานสีอะคริลิค)