วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

(สีขาว, งานสีอะคริลิค)