โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)