โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองสกลนคร

(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)