องค์พระชัยมงคล

รหัสสินค้า : E-101

ขนาดของสินค้า

เบญจรงค์
-ขนาดเล็ก ความสูง 7 นิ้ว (19 ซม.) ขนาดฐาน 6x6 ซม.
-ขนาดกลาง ความสูง 9 นิ้ว (22 ซม.) ขนาดฐาน 7x7 ซม.
-ขนาดใหญ่ ความสูง 10 นิ้ว (25 ซม.) ขนาดฐาน 8x8 ซม.

ทองเหลือง
-ขนาดเล็ก ความสูง 5 นิ้ว (14 ซม.) ขนาดฐาน 3x3 ซม.
-ขนาดกลาง ความสูง 7 นิ้ว (19 ซม.) ขนาดฐาน 4x4 ซม.
-ขนาดใหญ่ ความสูง 9 นิ้ว (26 ซม.) ขนาดฐาน 7x7 ซม.